BIO

Urodzony w Płocku. Artysta malarz i architekt krajobrazu. Twórca autorskich projektów artystycznych, organizator i kurator wystaw i plenerów malarskich. Absolwent malarstwa na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie (2013).  Dyplom w pracowni prof. Jacka Wojciechowskiego obronił z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem. Ważnym pedagogiem w procesie kształtowania jego postawy twórczej był prof. Jan Rylke, u którego studiował rysunek i malarstwo w latach 1994-1999.

Prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków, członek OW ZPAP i OW SARP.

W swoim dorobku artystycznym ma udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i indywidualnych. Tworzy w kilku technikach malarskich, a jego ulubioną jest olej na płótnie.

Tworząc - poszukuje i eksperymentuje. Prace artysty znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce i na świecie.  Mieszka i tworzy w Warszawie.

 

    Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego Warszawski Pejzaż, zorganizowanego przez Fundację Sztuki Polskiej Art Gersonica

w ramach projektu: Warszawa. Miasto sztuki. Miasto artystów w 2014 r. 

 

oraz

laureat Nagrody Internautów na 42. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2015.

 

 Ważniejsze wystawy indywidualne i  zbiorowe:

o   2023 - Wystawa indywidualna Wielkie Formaty, towarzysząca XXIX Międzynarodowemu Festiwalowi Muzycznemu im. Krystyny Jamróz w Busku - Zdroju,  Galeria BSCK

o   2021 - Wystawa indywidualna Minimalizm i ekspresja, Galeria DAP3 OW ZPAP w Warszawie

o   2021 - Galeria Metamorfozy w Warszawie

o   2020 - Galeria Suszarnia Centrum Kultury Browar B. we Włocławku

o   2020 - Galeria Domu Artysty Plastyka w Warszawie

o   2020 - Galeria Synagoga w Barczewie

o   2020 - Ośrodek Edukacyjno - Muzealny Świętokrzyski Sztetl w    Chmielniku

o   2019 - Galeria BWA w Skierniewicach

o   2019 - Pałac Walewskich w Walewicach

o   2019 - Sala Lustrzana Pałacu Zamoyskich w Warszawie

o   2019 - Wystawa indywidualna Barwy emocji w ramach Nocy Muzeów, Magazyn Sztuk w Warszawie

o   2019 - Wystawy w ramach projektów Power of Art Niebieski i Power of Art Zielony, Koneser, Warszawa

o   2018 - Wystawa indywidualna Koloryty przestrzeni, CJNJ Galeria w Warszawie

o   2017 - Arte Hotel w Zamościu

o   2017 - Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie

o   2017 - Galeria Stalowa w Warszawie

o   2016 - Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

o   2016 - Wystawa indywidualna Tela cosmica, Galeria Villa di Papiano, Lamporecchio, Italy

o   2015 - Wystawa Bielska Jesień, Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej

o   2015 - Wystawa indywidualna Szukając…, Galeria Pasja w Chełmie

o   2015 - Galeria Prom Kultury Saska Kępa w Warszawie

o   2015 - Wystawa indywidualna Idę, szukam, dążę do… , Galeria Art Loch w Kazimierzu Dolnym

o   2014 - Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

o   2014 - Galeria Lufcik DAP w Warszawie

 

 

 Współpraca z galeriami:

 • DESA Unicum
 • Galeria Sztuki Agra Art
 • Galeria Sztuki Art in House
 • Galeria ART OW ZPAP
 • Galeria i Dom Aukcyjny NEXT
 • Dom Aukcyjny Rempex
 • Galeria Sztuki Stalowa 
 • Galeria Xanadu
 • Mazowiecki Dom Aukcyjny

 

English:

 Adam Piotr Rutkowski - born in Płock. Artist painter and landscape architect. Creator of original artistic projects, organizer and curator of exhibitions and painting plein-airs. A graduate of painting at the Faculty of Arts of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (2013). He defended his diploma in the studio of Professor Jacek Wojciechowski with a very good result with distinction.

An important educator in the process of shaping his creative attitude was prof. Jan Rylke, with whom he studied drawing and painting in 1994-1999.

President of the Warsaw Association of Artists, member of the Association of Polish Artists and Designers and the Association of Polish Architects. Finalist of the Warsaw Landscape- National Painting Competition organized by the Polish Art Foundation Art Gersonica, as part of the project: Warsaw. City of Art. City of Artists, in 2014. Laureate of the Internet Users' Prize at the 42nd Painting Biennale Bielska Jesien 2015. In his artistic output, he has participated in several dozen collective and individual exhibitions. He creates in several painting techniques, and his favorite is oil on canvas. Creating - searching and experimenting. The artist's works are in many private collections in Poland and around the world. He lives and creates in Warsaw.

Major individual and collective exhibitions:

o 2023 - Individual exhibition Large Formats, accompanying the 29th Krystyna Jamróz International Music Festival in Busko - Zdroj, Gallery BSCK

o 2021 - Individual exhibition Minimalism and Expression, DAP3 OW ZPAP Gallery in Warsaw

o 2021 - Metamorfozy Gallery in Warsaw

o 2020 - Suszarnia Culture Center Browar B. Gallery in Włocławek

o 2020 - DAP1 OW ZPAP Gallery in Warsaw

o 2020 - Synagoga Gallery in Barczewo

o 2020 - Education and Museum Center Swietokrzyski Shtetl in Chmielnik

o 2019 - BWA Gallery in Skierniewice

o 2019 - Walewski Palace in Walewice

o 2019 - Mirror Room of the Zamoyski Palace in Warsaw

o 2019 - Individual exhibition Colors of emotions as part of the Night of Museums, Art Magazine in Warsaw o 2019 - Exhibitions as part of the Power of Art Blue and Power of Art Green projects, Koneser, Warsaw

o 2018 - Individual exhibition Colors of Space, CJNJ Gallery in Warsaw

o 2017 - Arte Hotel in Zamość

o 2017 - Polish Chamber of Commerce in Warsaw

o 2017 - Stalowa Gallery in Warsaw

o 2016 - Polish Army Museum in Warsaw

o 2016 - Individual exhibition Tela cosmica, Villa di Papiano Gallery, Lamporecchio, Italy

o 2015 - Exhibition Bielska Autumn, Bielska  Gallery BWA in Bielsko-Biała

o 2015 - Individual exhibition Looking for ... Pasja Gallery in Chełm

o 2015 - Prom Kultury Gallery Saska Kepa in Warsaw

o 2015 - Individual exhibition I'm going, I'm looking for, I'm striving for ... Art Loch Gallery in Kazimierz Dolny

o 2014 - Museum of Hunting and Riding in Warsaw

o 2014 - Lufcik DAP Gallery in Warsaw

 

Cooperation with galleries:

- DESA Unicum

- Agra Art Gallery

- Art in House Gallery

- Stalowa Art Gallery

- NEXT Gallery

- ART OW ZPAP Gallery

- Rempex Gallery

- Xanadu Gallery

- Masovian Auction House

Oferta
Archiwum
 • Motto

  "JEŻELI CHCESZ STWORZYĆ COŚ PIĘKNEGO, CZYŃ TO Z MIŁOŚCIĄ I BĄDŹ PRZY TYM TAK CIERPLIWY JAK WIATR I MORZE"